Ep60 การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่1

ในวิดิโอนี้ ได้เล่า ถึง ภาพรวมของการ ผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep62 ไตวาย ปลูกถ่ายไต ตอนที่2

คลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าถึง การได้มาซึ่ง ไต ที่มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไตชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep63 ไตวาย ผ่าตัดปลูกถ่ายไต: ใครคือผู้บริจาคไต?

การปลูกถ่ายไต ใครบ้างที่จะเป็นผู้ให้ไตได้บ้าง?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่3 ใครคือผู้ให้ไต?

รู้จัก การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่3

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

รู้จักการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี