นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

คลินิกโรคหัวใจ

       นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

  แพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันทำงานเป็นที่แพทย์ปรึกษา ทาง อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน