Ep44 รู้จัก ยาละลายลิ่มเลือด

รู้จัก วาร์ฟาริน ยาป้องกันอัมพาต

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต