ສູນຜ່າຕັດເສັ້ນຟອກໄຂ່ຫລັງ ຊີວາ ກຸງເທບ ສາຂາ ໂຮງຫມໍນະຄອນຫລວງແກຣນ ໄດ້ເປີດການປິ່ນປົວໂດຍການຜ່າຕັດເສັ້ນຟອກໄຂ່ຫລັງ ທີ່ແຂນທັງແບບເສັ້ນເລືອດແທ້ແລະເສັ້ນເລືອດທຽມ ໂດຍທີມສັນລະຍະແພດທາງດ້ານເສັ້ນເລືອດແລະຫົວໃຈ ຈາກ ກຸງເທບ 

1 ມີຄວາມແມ່ນຍຳ ຊັດເຈນ

ກວດເສັ້ນເລືອດກ່ອນຜ່າຕັດເສັ້ນເລືອດ ຟອກໄຂ່ຫລັງ ໂດຍເຄື່ອງເອໂກ (ອຸນຕຣາຊາວ) ເຮັດໃຫ້ການຜ່າຕັດມີຄວາມຊັດເຈນ(ປະສິດທິພາບ)ຫລາຍຂື້ນ 

2 ມີຄວາມປອດໄພ

ຜ່າຕັດດ້ວຍທິມແພດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະພາະທາງດ້ານການຕໍ່ເສັ້ນເລືອດ ຟອກໄຂ່ຫລັງ ຈາກໂຮງຮຽນແພດ ໃນກຸງເທບ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມືຜ່າຕັດພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຫລັງຜ່າຕັດຄົນເຈັບສາມາດໃຊ້ເສັ້ນເລືອດໃນການຟອກໄຂ່ຫລັງໄດ້ຢ່າງດີ

3 ໃຊ້ງານເສັ້ນເລືອດໃນການຟອກໄຂ່ຫລັງໄດ້ດີ