Ep186 ผ่าตัดเส้นฟอกไต เบิกประกันสังคมได้ไหม?

ผู้ป่วยไตวายที่ใช้สิทธิประกันสังคม ควรวางแผนผ่าตัดเส้นฟอกไต เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่บานปลายในการผ่าตัด และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ประกันสังคม
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต