Ep113ไขมันสูง ภัยเงียบในผู้ป่วยไตวาย

สาเหตุสำคัญของ โรคไตวาย คือ เบาหวาน กับ โรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่า ไขมันในเลือดที่สูงอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง ที่ทำให้ไตวาย เหมือนกับ เบาหวาน หรือโรคความดันสูง แต่ ไขมันในเลือดที่สูง ก็สามารถ เสริม หรือ เร่งให้ ผุ้ป่วยเบาหวาน หรือ โรคความดันโลหิตสูง เกิดไตวายเร็วขึ้น และ โรคร้ายแรงอื่นๆ โดยเฉพาะ โรคหัวใจ ที่จะเกิดตามมาอีก
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี