ศูนย์ไตเทียม
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคลิ้นหัวใจ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่     

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา