ผู้ป่วยไตวาย ที่ใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม ไม่ว่าจะสังกัดที่ โรงพยาบาลใด สามารถยื่นความประสงค์ในการเข้ารับการผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริง AVF หรือ แบบเส้นเทียม AVGที่แขน ได้ ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน ต่อไปนี้

1 ร.พ. ธัญบุรี ปทุมธานี

2 ศูนย์ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

แพ็กเกจ การผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบ เส้นจริง ราคา 21,000 บาท

แพ็กเกจ การผ่าตัดเส้นฟอกไต แบบใช้เส้นเลือดเทียม ราคา 35,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นค่าใช้จ่ายที่รวม ค่าแพทย์และพยาบาลในการตรวจและผ่าตัด , ค่ายา, ค่าวัสดุทางการแพทย์ เช่น หลอดเลือดเทียม และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด แล้ว

การผ่าตัดไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หลังจากผ่าตัดแล้วท่านก็สามารถกลับบ้านได้เลย

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาก็คือ จดหมายจากแพทย์โรคไต ที่ระบุว่า ท่านจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเส้นฟอกไต, บัตรประชาชน, ผลเลือดล่าสุด และ ยาทั้งหมดที่ท่านรับประทานในปัจจุบัน

การเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคม เป็นหน้าที่ของผู้ป่วยที่จะต้องตรวจสอบสิทธิผลประโยชน์ รวมไปถึงการปฎิบัติตามกระบวนการ กฎระเบียบ ขั้นตอน ของสำนักงานประกันสังคม ในการเบิกจ่าย

ศูนย์ไตเทียม
ชีวา

ศูนย์ไตเทียม