ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมา ฟอกไตแบบ ออนไลน์

ฟอกไตออนไลน์

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมา ฟอกไตแบบ ออนไลน์

การฟอกไตแบบพื้นฐาน HD (Hemodialysis) จะเป็นวิธีบำบัดที่ใช้ทำหน้าที่แทนไต ใน ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่เข้าสู่ระยะที่ไตของตนเองหยุดทำงานทำให้เกิดอาการต่างของภาวะที่เรียกว่า ไตล้มเหลงว ถึงแม้ว่า วิธีการฟอกไตแบบพื้นฐานHD จะเป็นวิธีที่สามารถ ขับน้ำ เกลือแร่ ของเสียที่เกินออกจากร่างกายได้ดี แต่วิธีการจำกัดของเสียของวิธีฟอกไตแบบเดิมนี้ก็ยังไม่สามารถทำหน้าที่แทนไตได้ทั้งหมด ข้อจำกัดที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ การฟอกไตแบบเดิมนี้ ขับของเสียไม่หมด ยังมีของเสียที่เป็นโปรตีนขนาดกลาง-ใหญ่คั่งค้าง

ฟอกไตประสิทธิภาพสูง ออนไลน์

สารพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยไตวาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น

1.อาการที่เกิดจากการอักเสบ เช่น เบื่ออาหาร, คันทั่วร่างกาย, ไม่สดชื่น

2.เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เพราะสารพิษเหล่านี้ไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

3.ซีดที่ไม่สามารถแก้ได้จากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด เพราะสารพิษ เหล่านี้ไปกดการทำงานของฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไป

4.มีปัญหาปวดข้อ กระดูก เช่น ปวดข้อมือ มือชา จากพังพืดรัดเส้นประสาท หรือ ปวดหลัง จากหมอนรองกระดูกสันหลังทรุดตัว เป็นเพราะสารพิษที่สะสมตามพังพืด ข้อต่อ

5. เสียชีวิตจากโรคหัวใจมากขึ้น เพราะสารพิษเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดหัวใจมีการเสื่อมที่เร็วขึ้น

ในบทความนี้ก็จะเล่าถึงการศึกษาของ ข้อดีของ การฟอกไตแบบออนไลน์ (oL-HDF) ที่เหนือกว่า การฟอกไตแบบพื้นฐาน

ฟอกไตออนไลน์

1. เสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยกว่า

ผู้ป่วยที่ฟอกไตแบบออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตน้อยกว่า

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวายมากกว่า50% เกืดจาก โรคหัวใจ ผู้ป่วยไตวายมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตวายถึง10เท่า ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ป่วยไตวายมักจะพบในผู้ป่วย เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน ซึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ ก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจเหมือนกัน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้น ผู้ป่วยไตวายก็มักจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย นอกจากนี้ การที่ไตทำงานน้อยลงก็ยิ่งส่งผลให้เกิดโรคหัวใจที่รุนแรงขึ้นไปอีก เช่น ภาวะน้ำเกิน, ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป, ของเสียที่ตกค้างไปทำลายหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ

มีหลายการศึกษาที่พบว่า วิธีการฟอกไตที่สามารถขับของเสียได้สะอาดกว่า โดยเฉพาะ การฟอกไตแบบออนไลน์ สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนยาวมากกว่า การฟอกไตแบบพื้นฐาน

ฟอกไตประสิทธิภาพสูง

คุณภาพชีวิตดีกว่า คันน้อยลง ไม่เบื่ออาหาร ไม่เกิดทุพโภชนาการ

ผู้ป่วยที่ ฟอกไตแบบออนไลน์ มีการอักเสบในร่างกายน้อยกว่า

30-50%ของผู้ป่วยไตวายที่รับการฟอกไตมีภาวะการอักเสบในร่างกาย โดยมีการตรวจพบสารที่เกิดจากการอักเสบสูงมากกว่าปกติ เช่น CRP(C-reactive protein) และ IL-6(interleukin-6) ซึ่งภาวะการอักเสบแบบเรื้อรังนี้ สามารถก่อให้เกิด อาการคัน, อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร จะสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วยไตวาย อธิบายจาก การอักเสบในร่างกายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดทั่วร่างกาย เช่นการสะสมของแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด จึงเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง

สาเหตุของการอักเสบนี้เกิดจากหลายปัจจัยมาก ปัจจัยหนึ่งก็คือ ขบวนการในการฟอกไต ซึ่งเมื่อเทียบการฟอกไตแบบ พื้นฐานกับ แบบออนไลน์แล้ว การฟอกไตแบบออนไลน์ เป็นการฟอกไตที่สามารถขับของเสีย หรือ โปรตีนที่เป็นตัวกระตุ้นการอักเสบได้ดี อีกทั้งการเลือกไส้กรองที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่น้อยกว่า, น้ำยาฟอกไตที่มีความบริสุทธิขั้นสูง ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า ผู้ป่วยที่มารับการฟอกไตแบบออนไลน์ก็จะมีสารที่บ่งบอกถึงการอักเสบในร่างกายน้อยกว่า การฟอกไตแบบพื้นฐาน

ฟอกไตออนไลน์
ฟอกไตออนไลน์

ผู้ป่วยที่ฟอกไตแบบออนไลน์ มีการตอบสนองต่อยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่า

ซีด เป็นปัญหาสำคัญของ ผู้ป่วยไตวายเรือรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย การรักษา ภาวะซีดก็อาจจะมีทั้งการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก , การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นกาสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก แต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การที่ผู้ป่วยไตวาย ได้รับการฟอกไตแบบพื้นฐาน แต่ การฟอกไตนั้นไม่สามารถกำจัด ของเสียที่เป็นโปรตีนขนาดกลาง และ ของเสียนี้ได้กลายมาเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และ มีผลในการกดการทำงานของไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้การแก้ไขภาวะซีดมีความยากมากขึ้น ดังนั้นการฟอกไตแบบออนไลน์ ที่สามารถกำจัดสารพิษนี้ได้ ทำให้ ไขกระดูกมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในขนาดที่ลดลง, มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึัน และ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อเทียบกับ การฟอกไตแบบพื้นฐาน

ฟอกไตออนไลน์

เกิดปัญหาความดันตกขณะฟอกไตน้อยกว่า

การฟอกไตแบบพื้นฐานอาจจะไม่ใช่การฟอกไตที่ดีที่สุดสำหรับการฟอกไตระยะยาว ปัญหาที่พบได้บ่อยขณะฟอกไตแบบพื้นฐานก็คือ ความดันตก ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จากการศึกษา พบว่าการฟอกไตแบบออนไลน์ เกิดปัญหา ความดันตกในขณะฟอกไต น้อยกว่า

ฟอกไตออนไลน์

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

โทร ได้ทุกวัน 0909250096 0969088890

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ       

                 3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต     ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             4 คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต