ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง 

    ศูนย์ไตเทียม เปิดให้บริการเครื่องฟอกไต 16 เครื่อง  มีบริการทั้งแบบ  ฟอกไตพื้นฐาน (HD) และแบบ ฟอกไตประสิทธิภาพสูง (on line HDF)  หรือฟอกไตแบบออนไลน์  ควบคุมการฟอกไต โดย อายุรแพทย์ โรคไต และ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคไต   

     ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง (สปสช) หรือ ประกันสังคม  สามารถใช้สิทธิฟอกไตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     ศูนย์ไตเทียม ได้ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล และอยู่ภายใต้ การกำกับดูแล คุณภาพ ของ กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

     ศูนย์ไตเทียม ตั้งอยู่ที่ ชั้น2 ของ ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชีวา  อยู่ใน ซอยกันตนา ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่     มีลิฟท์ขนาดใหญ่ใว้คอยบริการพร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย

ชีวา
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม